DEPENDENCJE

DEPENDENCJE

Dependencje | Dependencies

Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych | Works from the collection of the Zachęta Lower
Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts
Muzeum Współczesne Wrocław
13.10—14.11.2022


redakcja | editor: Daniela Tagowska

teksty | texts: Daniela Tagowska

tłumaczenie | translation: Karol Waniek

korekta | proofreading: Anna Momot, Poprawione

projekt graficzny | design: Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

fotografie | photographs:
Małgorzata Kujda, © DTZSP
dzięki uprzejmości Artystów | courtesy of the Artists

wydawca | publisher:
Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

ISBN 978-83-959158-3-3

Katalog do pobrania

Powiązane