statut

Statut Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych


ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ II - Cele Towarzystwa i formy ich realizacji
ROZDZIAŁ III - Struktura organizacyjna Towarzystwa
ROZDZIAŁ IV - Prawa i obowiązki członków Towarzystwa
ROZDZIAŁ V - Władze Towarzystwa
ROZDZIAŁ VI - Zjazd Członków Towarzystwa
ROZDZIAŁ VII - Zarząd
ROZDZIAŁ VIII - Komisja Rewizyjna
ROZDZIAŁ IX - Rada Artystyczna
ROZDZIAŁ X - Komisja Zakupów
ROZDZIAŁ XI - Majątek i działalność gospodarcza Towarzystwa
ROZDZIAŁ XII - Przepisy końcowe


ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne

§ 1

„DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH”, w skrócie „DOLNOŚLĄSKA ZACHĘTA”, zwane w dalszej części TOWARZYSTWEM zrzesza artystów i miłośników sztuki, działających na rzecz krzewienia i promocji sztuki, wspierania aktywności twórczej i inicjatyw artystycznych polskich twórców, gromadzenia kolekcji sztuki współczesnej oraz powołania instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Współczesne” we Wrocławiu.
Nazwa Towarzystwa oraz jego cele działania nawiązują do chlubnych tradycji XIX – wiecznej „Zachęty”.


§ 2

1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo ma charakter organizacji pożytku publicznego.


§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Wrocław.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych, międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach działania.

§ 5

Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia spraw organizacyjnych może zatrudniać pracowników.

§ 6

Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci.

ROZDZIAŁ II - Cele Towarzystwa i formy ich realizacji

§ 7

Celem Towarzystwa jest:
1/   Stworzenie interdyscyplinarnej, reprezentatywnej kolekcji sztuki współczesnej.
2/   Współdziałanie z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu,
3/   Popularyzacja i promocja sztuki współczesnej,
4/   Wspieranie  aktywności twórczej i inicjatyw artystycznych.

 

§ 8

1. Towarzystwo realizuje swoje cele nieodpłatnie  w szczególności przez:

1/   zakupy i kolekcjonowanie dzieł sztuki,
2/   prowadzenie działalności wystawienniczej,
3/  podejmowanie działalności popularyzującej i promującej kulturę i sztukę m. in. przez wystawy, odczyty, konferencje, seminaria, sympozja, konkursy, aukcje, promocję medialną,
4/ wspieranie działań dotyczących badań i dokumentacji sztuki współczesnej,
5/ współdziałanie ze środowiskami twórczymi w kraju i zagranicą, organizacjami społecznymi o podobnych celach działania, muzeami, instytucjami kultury, mediami, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
6/ integrację środowiska twórczego, inicjowanie i realizację działań wspierających aktywność twórczą i inicjatywy artystyczne,
7/ zaangażowanie grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki,
8/ inicjowanie i wspieranie kontaktów zagranicznych celem wzajemnego poznawania kultur, historii i sztuki narodów Europy,
9 /organizowanie wystaw w kraju i za granicą,
10/ utrwalenie mecenatu artystycznego,

2. Towarzystwo realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:

1/ prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
2/ organizowanie konferencji naukowych, odczytów, spotkań na temat sztuki współczesnej, opracowań katalogów zbiorów i materiałów promocyjnych Towarzystwa,
3/ organizowanie imprez publicznych (koktajli, bankietów, balów charytatywnych oraz innego rodzaju inicjatyw),

3. Forma odpłatna i nieodpłatna działalności statutowej Towarzystwa zostaną rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

ROZDZIAŁ III - Struktura organizacyjna Towarzystwa

§ 9

W Towarzystwie funkcjonują:

1/ władze Towarzystwa:
a/    Zjazd Członków,
b/    Zarząd,
c/    Komisja Rewizyjna,
2/ organy doradcze:
a/    Rada Artystyczna,
b/    Komisja Zakupów.

§ 9a

1.Tworzy się stanowisko Prezesa Honorowego Towarzystwa.
2. Prezesa Honorowego powołuje i odwołuje Zjazd Towarzystwa. Powołanie następuje na czas nieograniczony.
3. Prezes Honorowy Towarzystwa pełni funkcje wyłącznie reprezentacyjne. Powołanie
Prezesa Honorowego Towarzystwa nie narusza zasad reprezentacji Towarzystwa w obrocie prawnym określonym w § 47 Statutu.

ROZDZIAŁ IV - Prawa i obowiązki członków Towarzystwa


§ 10. Członkowie.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne utożsamiające się z celami statutowymi Towarzystwa i gotowe do aktywnego włączenia się w ich realizację.
2. Członkiem wspierającym Towarzystwa może także zostać osoba prawna.


§ 11. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków uprzywilejowanych,
4. członków honorowych.


§ 12. Członkowie zwyczajni.

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, której wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Towarzystwa; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.
2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego zwykłą większością głosów, w terminie do 1 /jednego/ miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej  przez kandydata.          

 
§ 13. Członkowie wspierający.

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być:
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która wyraża wolę  wspierania działalności Towarzystwa i zadeklarowała na jego rzecz wkład finansowy lub rzeczowy przewidziany statutem.
b) osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz wkład finansowy lub rzeczowy przewidziany niniejszym regulaminem. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego zwykłą większością głosów w terminie 1 /jednego/ miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.


§ 14. Członkowie uprzywilejowani.

1. Członkiem uprzywilejowanym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz wkład finansowy lub rzeczowy przewidziany niniejszym regulaminem;
2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia członka uprzywilejowanego zwykłą większością głosów w terminie 1 /jednego/ miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.


§ 15. Członkowie honorowi.

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która wniosła szczególne zasługi w realizację celów Towarzystwa.
2. Członków honorowych przyjmuje w drodze uchwały Walne Zebranie, na podstawie wniosku Zarządu.


§ 16. Członkowie mają obowiązek:

a)  popierać działalność statutową Towarzystwa, propagować jego idee, oraz aktywnie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem realizację celów statutowych Towarzystwa,
b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
c) opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem,
d) uaktualniać dane teleadresowe zamieszczonych w złożonej deklaracji członkowskiej.


§ 17 . Prawa członków:

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
c) zgłaszania postulatów programowych, opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa,
d) otrzymywania zaproszeń na wystawy organizowane przez Towarzystwo,
e) bezpłatnego wstępu wraz z dwoma osobami towarzyszącymi na wystawy organizowane przez Towarzystwo,
f) otrzymania bezpłatnego egzemplarza katalogu wystawy i każdego innego wydawnictwa własnego Towarzystwa,
g) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Towarzystwa po skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków.

2. Członkowie wspierający  ma prawo do:

a) udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa z głosem doradczym,
b) zgłaszania postulatów, opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa,
c) otrzymywania zaproszeń na wystawy organizowane przez Towarzystwo,
d) bezpłatnego wstępu wraz z dwoma osobami towarzyszącymi na wystawy organizowane przez Towarzystwo,
e) otrzymania bezpłatnego egzemplarza katalogu wystawy i każdego innego wydawnictwa własnego Towarzystwa,

3. Członek uprzywilejowany ma prawo do:

a) udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa z głosem doradczym,
b) zgłaszania postulatów, opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa,
c) otrzymywania zaproszeń na wystawy organizowane przez Towarzystwo
d) bezpłatnego wstępu wraz z osobami towarzyszącymi na wystawy organizowane przez Towarzystwo
e) otrzymywania bezpłatnych egzemplarzy katalogów i innych wydawnictw własnych Towarzystwa
f) prawo do umieszczania informacji tekstowych i graficznych członka uprzywilejowanego w drukach i publikacjach elektronicznych Towarzystwa oraz w miejscu wystaw organizowanych przez Towarzystwo
g) prawo do używania tytułu członka uprzywilejowanego Towarzystwa i umieszczania odpowiedniego logotypu Towarzystwa we własnych drukach i publikacjach.
h) prawo do zabrania głosu podczas ceremonii organizowanych przez Towarzystwo, w tym oficjalnego otwarcia wystaw własnych Towarzystwa.

4. Zakres zastosowania zapisów ust 3. pkt.lit. 1c, 1d, 1e,1f, 1g reguluje indywidualnie odrębna pisemna umowa zawierana przez członka uprzywilejowanego z Zarządem Towarzystwa.

5. Członek honorowy ma prawo do:

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem stanowiącym,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa,
c) udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
d) otrzymywania zaproszeń na wystawy organizowane przez Towarzystwo
e) bezpłatnego wstępu wraz z osobami towarzyszącymi na wystawy organizowane przez Towarzystwo
f) otrzymywania bezpłatnego egzemplarza katalogów wystaw i innych wydawnictw własnych Towarzystwa.

6. Członek nabywa i zachowuje prawa do biernego i czynnego prawa wyborczego oraz do głosowania na zebraniach organów Towarzystwa pod warunkiem terminowego uiszczania składki członkowskiej. W przypadku braku wpłaty składki w ustalonym terminie prawa te zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużeń z tego tytułu.

 

§ 18. Składki członkowskie.

1. Wprowadza się następujące rodzaje i wysokości rocznych składek członkowskich:
a) członkowie zwyczajni – składka w wysokości 50 PLN,
b) członkowie wspierający:
- osoby fizyczne: składka w wysokości 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych),
- osoby prawne: składka w wysokości 2 500 PLN (słownie dwa tysiące pięćset złotych),
c) członkowie uprzywilejowani – osoby fizyczne 10 000 PLN,
d) członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
2. Składki członkowskie są wpłacane do 31 marca każdego roku.
3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki członkowskiej w ciągu 1 /jednego/ miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.
4. W wypadku członków wspierających i członków uprzywilejowanych Zarząd może ustalić indywidualny harmonogram wpłacania składki rocznej.
5. Zarząd Towarzystwa na wniosek członka wspierającego lub członka uprzywilejowanego ma prawo do zamiany składki członkowskiej w części lub w całości na wkład rzeczowy  odpowiadający wartości składki.
6. Wysokość składek członkowskich może zostać zmieniona uchwałą Zarządu Towarzystwa, jednak nie wcześniej niż przed upływem 5 /pięciu/ lat od wprowadzenia powyższych uregulowań.
7. W wypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia wysokość obowiązujących składek członkowskich może zostać zmieniona przed upływem okresu 5 lat od ich wprowadzenia.


§ 18a

Składki członkowskie płacone są z góry do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

 

§ 19. Utrata członkostwa.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) skreślenie z listy członków po stwierdzeniu przez Zarząd następujących okoliczności:
- nieopłacenie składek członkowskich za dwa kolejne okresy składkowe, automatycznie w 30 dni po upłynięciu regulaminowego terminu wpłaty drugiej składki,
- zgonu członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub członka uprzywilejowanego,
b) wykluczenia z Towarzystwa na skutek uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów czy innych przepisów prawa, lub działaniu na szkodę Towarzystwa.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka Towarzystwa o zaleganiu z opłaceniem składek. Wystarczy dwukrotne wysłanie zawiadomienia na adres podany w deklaracji członkowskiej.
3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka Towarzystwa o ustaniu członkostwa,  tj. skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.


§ 20

1. Członek lub jego następca prawny, który otrzymał od Zarządu zawiadomienie o którym mowa w par. 19 ust. 3 niniejszego statutu, ma prawo wniesienia odwołania w tej sprawie, do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu.

2. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na najbliższym przypadającym Walnym Zgromadzeniu.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania w sprawie, o której mowa w ust. 2, jest prawomocna z dniem podjęcia i nie podlega zaskarżeniu.                                                 


§ 21

Szczegółowe zasady przyjmowania członków określa uchwała Zarządu.  

ROZDZIAŁ V - Władze Towarzystwa

§ 23


Władzami Towarzystwa są:
1/ Zjazd Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.


§ 23

Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 24

1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do udziału w Zjeździe Członków w wyznaczonym terminie, po upływie pół godziny od rozpoczęcia tego terminu, Zjazd ma prawo podjąć uchwały zgodnie z podanym porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych członków.


§ 25

1. W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa, skład osobowy uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz wg ilości otrzymanych głosów.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków organów Towarzystwa poniżej połowy liczby członków przewidzianych statutem, mandaty pozostałych członków organu wygasają i przeprowadza się ponowne wybory całego składu danego organu.

ROZDZIAŁ VI - Zjazd Członków Towarzystwa

§ 26

Zjazd Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i uczestniczą w nim wszyscy członkowie Towarzystwa. Zjazd Członków może być zwyczajny bądź nadzwyczajny.


§ 27

Zjazd Członków zwyczajny zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku. Raz na cztery lata Zjazd Członków odbywa się jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

 

§ 28

Do kompetencji Zjazdu Członków należy:
1/określanie strategicznych kierunków działalności Towarzystwa,
2/ wybór członków pozostałych władz Towarzystwa:
a/ Zarządu w tym prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów,
b/ członków Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczącego,
3/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa,
4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
6/ uchwalanie i zmianę regulaminu obrad Zjazdu Członków,
7/ rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
8/ uchwalanie zmian w statucie,
9/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
10/ wyrażanie opinii o udostępnianiu kolekcji Towarzystwa osobom trzecim.


§ 29

1. Nadzwyczajny Zjazd Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek 1/3 wszystkich członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajny Zjazd Członków obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

ROZDZIAŁ VII - Zarząd

§ 30

1. Zarząd składa się z trzech do sześciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów.
1A. Zarząd wybierany jest na okresy kadencji wynoszące 4 lata. Czas trwania kadencji liczony jest wspólnie dla wszystkich członków zarządu.
1B. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, w którym nastąpiło zakończenie 4 letniego okresu kadencji.
2. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, Zarząd może ze swego składu wybrać sekretarza i skarbnika.
3. Członkiem Zarządu mogą być tylko osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§ 31

Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub inny członek Zarządu wskazany przez Zarząd, raz na kwartał. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.


§ 32

Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych władz

Towarzystwa, a w szczególności:
1/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2/ kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
3/ powoływanie komisji, zespołów dla usprawnienia swojej działalności,
4/ pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Towarzystwie,
5/ powoływanie fundacji wspierających cele statutowe Towarzystwa,
6/ zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
7/ współpraca ze związkami twórczymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,
8/ zwoływanie Zjazdu Członków zgodnie ze statutem,
9/ wykonywanie uchwał Zjazdu Członków,
10/ dokonywanie zakupów dzieł sztuki po zasięgnięciu opinii Komisji Zakupów,
11/ dokonywanie zakupów i sprzedaży ruchomości i nieruchomości,
12/ udostępnianie odpłatne i nieodpłatne posiadanych dzieł sztuki innym podmiotom w ramach realizacji celów Towarzystwa,
13/ uchwalanie Regulaminu Członkowskiego.
14/ uchwalanie regulaminów funkcjonowania Towarzystwa w tym: regulaminu członkowskiego, regulaminów działalności Rady Artystycznej i Komisji Zakupów.                                            

ROZDZIAŁ VIII - Komisja Rewizyjna

§ 33

1. Komisja Rewizyjna liczy trzy osoby.
2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu sekretarza.
3. Komisja zwołuje posiedzenia co najmniej raz do roku.

 

§ 34

Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa w tym działalności Zarządu i gospodarki finansowej i majątkowej Towarzystwa,
2/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
3/ przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi Członków,
4/ składanie Zjazdowi sprawozdania i wniosków o udzielenie / lub nie / absolutorium Zarządowi Towarzystwa.


§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu.


§ 36

1. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
1/ nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2/ nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3/ Członkowie komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, chyba że tak postanowią członkowie Towarzystwa, którzy mogą również postanowić o przyznaniu członkom Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ IX - Rada Artystyczna

§ 37

 Powołanie oraz odwołanie członków Rady następuje na podstawie uchwały Zarządu. Tryb i sposób działania Rady Artystycznej oraz liczbę członków, określa regulamin uchwalony przez Zarząd.


§ 38

1. Członkami Rady Artystycznej są członkowie Towarzystwa wywodzący się ze środowiska kultury i sztuki, eksperci, znawcy sztuki i twórcy.
2. Obradom Rady Artystycznej przewodniczy prezes Towarzystwa lub wyznaczony przez niego wiceprezes.


§ 39

Do kompetencji Rady Artystycznej należy doradzanie Zarządowi w sprawach dotyczących strategicznych kierunków działania Towarzystwa, w szczególności:
1/ programu tworzenia kolekcji sztuki współczesnej,
2/ programu promocji kultury i sztuki,
3/ programu wspierania aktywności twórczej i inicjatyw artystycznych.

 

§ 40

Członkowie Rady Artystycznej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ X - Komisja Zakupów

§ 41

Powołanie i odwołanie członków Komisji Zakupów następuje na podstawie uchwały Zarządu. Tryb i sposób działania Komisji Zakupów oraz liczbę członków, określa regulamin uchwalony przez Zarząd.


§ 42

1. Członkami Komisji Zakupów są członkowie Towarzystwa będący: historykami sztuki, krytykami sztuki, ekspertami sztuki, z wyłączeniem twórców, których dzieła mogą   stanowić przedmiot zakupu.
2. Obradom Komisji Zakupów przewodniczy prezes Towarzystwa lub wyznaczony przez niego wiceprezes.


§ 43

Do kompetencji Komisji Zakupów należy doradztwo Zarządowi w sprawach zakupu dzieł sztuki, a w szczególności:
1/ kwalifikacja, klasyfikacja i selekcja dzieł sztuki mogących stanowić przedmiot zakupu,
2/ przedstawianie Zarządowi listy dzieł proponowanych do zakupu,
3/ przedstawianie stanowiska w sprawie cen zakupu.


§ 44

Członkowie Komisji Zakupów mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ XI - Majątek i działalność gospodarcza Towarzystwa

§ 45

1. Majątek Towarzystwa tworzą:
1/   składki członkowskie,
2/   darowizny, zapisy i subwencje,
3/   zakupione dzieła sztuki,
4/   inne nabyte rzeczy ruchome i nieruchomości,
2. Majątek Towarzystwa  mogą zwiększać:
1/ darowizny,
2/ spadki i zapisy,
3/ subwencje osób prawnych,
4/ dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz posiadanych środków finansowych,
6/ przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 

§ 46

1. Majątek Towarzystwa może być przeznaczony wyłącznie na realizację statutowych celów Towarzystwa.
2. Zabronione jest:                                                                                                                                             
1/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2/ przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to nastąpić ma bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,                                                                                                                              3/ wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
4/ dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Towarzystwa lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Cały dochód Towarzystwa przeznacza się na realizację celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza Towarzystwa może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Kolekcja zakupiona ze środków majątkowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będąca jednocześnie majątkiem Towarzystwa:
a/ nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia dla pożyczek lub podjętych zobowiązań Towarzystwa,
b/ przechodzić na własność innych podmiotów, bez uprzedniej zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Zapis ten stosuje się odpowiednio do części kolekcji Towarzystwa zakupionej ze środków pochodzących od Gminy Wrocław.

 

§ 47

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie łączne prezesa i członka zarządu wyznaczonego uchwałą zarządu lub wiceprezesa i członka zarządu wyznaczonego uchwałą zarządu.

ROZDZIAŁ XII - Przepisy końcowe

§ 48

Uchwały w sprawie zmian statutu podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 48a

W przypadku zamiaru likwidacji, rozwiązania Towarzystwa lub zakończenia działalności w innej formie, Towarzystwo zobowiązane jest przekazać zakupy majątkowe stanowiące kolekcję sztuki zakupioną ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do instytucji kultury działającej w podobnym obszarze w regionie lub w kraju w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem.
Zapis ten stosuje się odpowiednio do części kolekcji Towarzystwa zakupionej ze środków pochodzących od Gminy Wrocław.


§ 49

Uchwała w sprawie rozwiązania Towarzystwa może być podjęta przez Zjazd Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.