Polityka prywatności

Dbając o Państwa prywatność, poniżej przedstawiono informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Administrator danych osobowych

Administratoremdanych osobowych jest Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzegomskim 2A (53-681 Wrocław), NIP 897-17-03-524, zwane dalej „Towarzystwem”.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

I. w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowyi jej wykonania(art. 6 ust. 1 lit b RODO)– wcelu zawarcia z artystami lub pośrednikami umów kupna-sprzedaży, zamiany lub darowizny dzieł sztuki,

II. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)w celu:

a. realizowania celów statutowych Towarzystwa, w tym wykonywania wynikających ze Statutu praw i obowiązków w stosunku do członkówTowarzystwa,
b. tworzenia kart ewidencyjnych pozyskiwanych dzieł sztuki i dokumentowania ich pochodzenia,
c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
d. w odniesieniu do plików cookies – jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem, w tym w celu poznania preferencji użytkowników odwiedzających stronę internetową, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych i analitycznych oraz marketingu bezpośredniego, 

II.  w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:

a. tworzenia bazy kontaktowej o artystach i pośrednikach w celu składania w przyszłości ofert kupna dzieł sztuki (baza propozycji zakupowych),
b. publikowania informacji biograficznych o artystach i ich twórczości na stronie internetowej Towarzystwa oraz instytucji współpracujących.

Państwa zgoda może zostać wycofana w każdej chwili bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

W zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz stosunku członkostwa w Towarzystwie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub przyjęcia w poczet członków.
Podanie danych osobowych gromadzonych w celu opublikowania informacji o działalności artystycznej, włączenia do bazy propozycji zakupowych oraz danych zbieranych w ramach plików cookies jest dobrowolne.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne zawierające informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach. Dane te przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osób odwiedzających stronę internetową, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem.
Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej. Poniżej znajdują się linki zawierające opis wyłączania plików cookies dla poszczególnych przeglądarek:

 • — Blokada przyjmowania plików „cookie” w Firefox
 • — Blokada przyjmowania plików „cookie” w Interent Explorer
 • — Blokada przyjmowania plików „cookie” w Chrome
 • — Blokada przyjmowania plików „cookie” w Safari
 • — Blokada przyjmowania plików „cookie” w Operze

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe członków Towarzystwa będą przetwarzane przez okres członkostwa, a po rezygnacji z członkostwa – przezokres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu zapewnienia rozliczalności działalności Towarzystwa.

Dane osobowe artystów lub pośredników są przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i/lub wykonania umowy. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ww. umowy dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych i zapewnienia transparentności działania Towarzystwa lub ochrony przed roszczeniami przez okres 1 roku, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie w ramach bazy propozycji zakupowych.
Dane osobowe gromadzone w plikach cookies lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie lub złożenia uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzeczTowarzystwa usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Towarzystwo, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
W zakresie danych gromadzonych w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży dzieła sztuki, dane te mogą być przekazywane podmiotom współfinansującym inwestycję zakupu dzieła sztuki m. in. na mocy umów o dofinansowanie.
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • — wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;
 • — dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • — żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • — żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 • — wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 • — do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą

Jeżeli uznają Państwo, żeprzetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt do Administratora

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Towarzystwa oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro (a) zacheta.wroclaw.pl